Vedtægter

B. vedtægter for DSB Racing Team

 

Stk.1

 

A.
Medlemmer danner som udgangspunkt selv hold til deltagelse i serier. Formanden kan hjælpe med dette, hvis man ikke har en makker.
Forventet deltagelse i serie(r), samt evt. makker, skal bestræbes at være meldt til formanden og webmaster, inden udgangen af januar måned i løbsåret.

B.
Tilmelding til løb skal ske på Facebook, i den lukkede gruppe ”DSB Racing” (invitation til gruppen fås via bestyrelsen). Tilmeldingen skal ske mindst 1 måned før løbs datoen.

Betaling skal tilstræbes at ske samtidig med tilmeldingen til Reg. 1551 Konto nr. 10 80 70 50, dog senest på selveste løbsdagen.

Ved aflysning af tilmeldingen senere end 1 måned før løbs datoen, refunderes betalingen ikke.

Kasserer melder til formanden om betalingen er sket.

C.
Hvis man bliver forhindret i at deltage i et løb, skal man som udgangspunkt selv forsøge at finde en afløser. Såfremt dette ikke lykkedes, skal man selv sørge for at aflyse til løbsserien (arrangørerne), og melde det til formanden.

D.
Medlemmer af DSB Racing Team må gerne være indehaver af kørerlicens, men der kan være restriktioner i de serier som DSB Racing Team deltager i (Nogle serier tillader fx. kun én licenskører per kart.)

E.
DSB Racing Team er for alle som er medlem af Jernbanefritid. Bemærk at dette også kan være nærmeste familie/samlever.

Det er et krav at man er medlem af Jernbanefritid for at køre. Indmeldelse sker på www.jernbanefritid.dk

 

Stk.2

 

A. Valg af bestyrelse.

B. Bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand: Jan Neve
 • Næstformand: Thomas Gammelby
 • Kasserer: Palle Jørgensen
 • Webmaster: Kenneth Schubert
 • Bestyrelsesmedlemmer:

C.
Kasserer tager sig af regnskab og bank konto.

D.
Prisen som betales for løb er hvad arrangørerne fastsætter for de forskellige løbs typer.

E.
Det er op til medlemmet at oplyse til egen forsikring, at man kører gokart. DSB Racing Team frasiger sig alt ansvar, hvad angår ulykker og forsikrings ting.

F.
Kontingent for DSB Racing Team er 150 kr. om måneden (pr. 1/5-2022). Kontingentet går til foreningen, som til gengæld afholder træningsløb/foreningsmesterskab, hvor betalende medlemmer gratis kan deltage.

Kontingent skal betales hver den 1. i måneden. Ved ikke betalt kontingent kan man ikke deltage i diverse løb.

Nye medlemmer skal betale kontingent for indmeldelses-måneden, samt betale første løb i foreningsmesterskabet (Jernbane Cuppen), som man deltager i. Herefter dækker kontingentet efterfølgende løb.

Passive medlemmer betaler 100 kr. om året. Disse medlemmer kan ikke deltage i serier, men må gerne deltage i DSB Racing Teams trænings løb til de eventuelle rabatpriser som er forhandlet med banen.

 

 A. vedtægter for DSB Racing Team

 

§ 1                 Navn og hjemsted

Klubbens navn er…DSB RACING TEAM…

Klubben, der har hjemsted i …KØBENHAVN…  er stiftet den 28-10-2010, er tilsluttet Danske Jernbaners Fritidsforbund og er underlagt denne organisations vedtægter og bestemmelser.

 

§ 2                Formål

Klubbens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab og interesse for Go-kart og ved på anden måde at virke for fremme af denne idræt. Herved er det opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel og deres lyst til at tage aktivt del i samfundslivet.

 

§ 3                Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig klubbens formål, samt ikke har uafviklet gæld til klubben.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket.

Medlemmer skal være 18 år

Hvis medlemmet er under 18 år, kræves en skriftlig underskrift fra forældre eller værge.

Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af klubbens gældende vedtægter.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel.

 

§ 4                Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

§ 5                Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. klubbens opløsning henvises til §9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag i klubben sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand i lige år
 7. Valg af kasserer i ulige år
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §8
 11. Eventuelt

 

§ 6                Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 7                Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere ? medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og ? bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og ? bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis.

Klubben tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af det budgetansvarlige bestyrelsesmedlem.

 

§ 8                Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år to revisorer. Derudover vælges hvert år en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang.

 

§ 9                Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

DSB Racing Team